Lingwistyka, specjalność: przekład i komunikacja międzykulturowa, moduł specjalizacyjny: tłumaczenie: ukraiński, angielski, polski.

Кафедра ЮНЕСКО з перекладознавства і міжкультурної комунікації
Ягеллонського університету у Кракові

оголошує набір на спеціалізаційний модуль

Переклад (українська, англійська, польська)

напрям «Лінгвістика», спеціальність «Переклад і міжкультурна комунікація»

Дворічна програма ІІ ступеня (магістратура)

Вступні вимоги: ступінь бакалавра або магістра, володіння українською на рівні С2 (рідна мова), англійською (С1), польською (В1)

Детальна інформація:           https://www.erk.uj.edu.pl/studia/2579/1/s

 

Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową 

zaprasza na dwuletnie studia magisterskie:

kierunek: LINGWISTYKA

specjalność: przekład i komunikacja międzykulturowa

specjalizacja: tłumaczenie (ukraiński, angielski, polski).

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata).

Dodatkowym kryterium formalnym jest znajomość języków obcych potwierdzona certyfikatami lub informacjami w suplemencie do dyplomu – język ukraiński: poziom C2, język angielski – poziom C1.

Dla osób nie posiadających obywatelstwa polskiego: poświadczona znajomość języka polskiego na poziomie B1.

Rejestracja https://www.erk.uj.edu.pl/studia/2579/1/s

The UNESCO Chair for Translation Studies and Intercultural Communication 

opens admissions for a graduate (second-cycle) programme:

field of study: LINGUISTICS

specialty: translation and intercultural communication

Specialisation: translation (Ukrainian, English, Polish).

Persons eligible to apply for the programme are the holders of a higher education diploma (at least undergraduate).

An additional formal requirement is command of two foreign languages confirmed by certificates or information in the diploma supplement – Ukrainian: C2 level, English: C1 level.

Additionally, candidates who do not possess Polish citizenship: certified command of Polish at B1 level.

On-line registration at https://www.erk.uj.edu.pl/studia/2579/1/s