Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Konferencyjnych - informacje dla kandydatów

Specjalizacja z jednym językiem obcym

 

WYDZIAŁ

Wydział Filologiczny

 

JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA PODYPLOMOWE (Instytut, Katedra, Zakład)

Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową

 

NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Konferencyjnych

Specjalizacja z jednym językiem obcym (znajomość czynna)

 

OPŁATA ZA STUDIA PODYPLOMOWE (całość)

6300 zł

 

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ STUDIA PODYPLOMOWE

 

 

adres

31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 9a

Sekretariat, pok. 408

 

telefon

12 663 – 43-80

 

fax

12 663 – 43-81

 

e-mail

podyplomowe.unesco@uj.edu.pl

 

strona WWW

http://www.unesco.uj.edu.pl

 

DNI I GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

Poniedziałek – piątek godz. 10.30 – 13.30

 

LICZBA SEMESTRÓW

3 semestry

 

JĘZYK WYKŁADOWY

Wymagana biegła czynna znajomość jednego języka obcego: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego. Język wykładów wspólnych dla grup językowych: polski

 

KRYTERIA KWALIFIKACJI SŁUCHACZY

Egzamin wstępny (ustny) polega na sprawdzeniu znajomości języka obcego wybranego przez kandydata

 

LIMIT PRZYJĘĆ

Lista rankingowa, maksymalna ilość osób w każdej grupie językowej: 18

 

TERMIN REJESTRACJI

Rejestracja na stronie www.erk.uj.edu.pl. Egzamin wstępny odbędzie się 23 września 2017 r.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Słuchacze składają dokumenty po zakwalifikowaniu się na studia: podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata, odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, 2 fotografie, ksero dowodu osobistego

 

OPIS STUDIÓW (m.in. kiedy i w jakich godzinach odbywają się zajęcia)

Nabór do grup z językiem: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim, włoskim. Zajęcia przez dwa dni weekendowe: piątek, sobotę lub niedzielę w zależności od grupy językowej. Studia trwają 3 semestry. Studia kończą się ustnym egzaminem dyplomowym.

 

PROGRAM STUDIÓW

Zakres kształcenia:

Tłumaczenie ustne (język polski ↔język obcy) 200 godz.

Stylistyka języka polskiego 30 godz.

Wprowadzenie do wiedzy o Unii Europejskiej 10 godz.

Szkolenie głosu 10 godz.

Retoryka komunikacyjna 12 godz.

Tłumacz jako mówca 10 godz.

Sporządzenie notatek w tłumaczeniu konsekutywnym

14 godz.

Pragmatyka komunikacji 8 godz.

Komunikacja międzykulturowa 6 godz.

ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN DYDAKTYCZNYCH 300

 

Ogólne cele kształcenia

Absolwent powinien znać:
• Poszczególne rodzaje tłumaczenia konferencyjnego
• Zasady współpracy tłumaczy symultanicznych.
• Techniki poszczególnych rodzajów tłumaczenia konferencyjnego.
• Różne rodzaje dyskursu tłumaczonego konsekutywnie lub symultanicznie
• Sposoby indywidualnego ćwiczenia sprawności w zakresie tłumaczenia konferencyjnego.
• Sposoby przygotowanie się merytorycznego i leksykalnego do świadczenia, jakie zostało u tłumacza zamówione
• Sposoby pogłębiania własnej kultury ogólnej niezbędnej w rozwoju kompetencji tłumacza konferencyjnego.
• „Kodeks" tłumacza konferencyjnego, na który składa się: a) zobowiązanie do poufności; b) uczciwość i rzetelność przekazywanej treści c) właściwe zachowanie; d) właściwy wygląd (strój); e) punktualność, lojalność i dyspozycyjność w stosunku do zleceniodawcy.
Absolwent powinien akceptować: własne ograniczenia i konieczność ustawicznego rozwijania swoich umiejętności; ograniczenia i warunki zewnętrzne wynikające z pracy tłumacza konferencyjnego.

 

KWALIFIKACJE UZYSKIWANE PRZEZ SŁUCHACZA

Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych upoważnia do ubiegania się o tytuł tłumacza przysięgłego oraz o zatrudnienie w agendach Unii Europejskiej

 

OKREŚLENIE OBSZARU KSZTAŁCENIA do którego przyporządkowane są studia podyplomowe

Studia podyplomowe dla tłumaczy w zakresie tłumaczenia ustnego przeznaczone są dla absolwentów dowolnych studiów magisterskich znających przynajmniej jeden język obcy w stopniu zaawansowanym oraz posiadających predyspozycje do wykonywania zawodu tłumacza, potwierdzone pomyślnym wynikiem egzaminu wstępnego. Przewiduje się otwarcie dwóch specjalizacji:
- ze znajomością jednego języka obcego (znajomość aktywna)
- ze znajomością dwóch języków obcych (znajomość bierna)

 

UWAGI

Możliwość ubiegania się o stypendium przyznawane przez Komisję Europejską, informacje na stronie: DG Interpretation bursaries

 

 

Dla zainteresowanych możliwość dodatkowych zajęć:
z drugiego języka obcego (znajomość bierna) Tłumaczenie ustne (język obcy język polski) 100 godz. 
lub
z drugiego języka obcego (znajomość czynna) 
Tłumaczenie ustne (język obcy  język polski) 100 godz.

 

    SALE DYDAKTYCZNE Sale dydaktyczne znajdują się przy ul. Czapskich 4  

 

Specjalizacja z dwoma językami obcymi

 

WYDZIAŁ

Wydział Filologiczny

 

JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA PODYPLOMOWE (Instytut, Katedra, Zakład)

Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową

 

NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Konferencyjnych

Specjalizacja z dwoma językami obcym (znajomość bierna)

 

OPŁATA ZA STUDIA PODYPLOMOWE (całość)

6300 zł

 

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ STUDIA PODYPLOMOWE

 

 

adres

31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 9a

Sekretariat, pok. 408

 

telefon

12 663 – 43-80

 

fax

12 663 – 43-81

 

e-mail

podyplomowe.unesco@uj.edu.pl

 

strona WWW

http://www.unesco.uj.edu.pl

 

DNI I GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

Poniedziałek – piątek godz. 10.30 – 13.30

 

LICZBA SEMESTRÓW

3 semestry

 

JĘZYK WYKŁADOWY

Wymagana bierna znajomość dwóch języków obcych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego lub ukraińskiego. Język wykładów wspólnych dla grup językowych: polski

 

KRYTERIA KWALIFIKACJI SŁUCHACZY

Egzamin wstępny (ustny) polega na sprawdzeniu znajomości dwóch języków obcych wybranych przez kandydata

 

LIMIT PRZYJĘĆ

Lista rankingowa, maksymalna ilość osób w każdej grupie językowej: 18

 

TERMIN REJESTRACJI

Rejestracja na stronie www.erk.uj.edu.pl. Egzamin wstępny odbędzie się 23 września 2017 r.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Słuchacze składają dokumenty po zakwalifikowaniu się na studia: podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata, odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, 2 fotografie, ksero dowodu osobistego

 

OPIS STUDIÓW (m.in. kiedy i w jakich godzinach odbywają się zajęcia)

Nabór do grup z językiem: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim, włoskim, ukraińskim. Zajęcia przez dwa dni weekendowe: piątek, sobotę lub niedzielę w zależności od grupy językowej. Studia trwają 3 semestry. Studia kończą się ustnym egzaminem dyplomowym.

 

PROGRAM STUDIÓW

Zakres kształcenia:

Tłumaczenie ustne (język obcy1 → język polski) 100 godz.

Tłumaczenie ustne (język obcy2 → język polski) 100 godz.

Stylistyka języka polskiego 30 godz.

Wprowadzenie do wiedzy o Unii Europejskiej 10 godz.

Szkolenie głosu 10 godz.

Retoryka komunikacyjna 12 godz.

Tłumacz jako mówca 10 godz.

Sporządzenie notatek w tłumaczeniu konsekutywnym

14 godz.

Pragmatyka komunikacji 8 godz.

Komunikacja międzykulturowa 6 godz.

ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN DYDAKTYCZNYCH 300

 

OKREŚLENIE OBSZARU KSZTAŁCENIA do którego przyporządkowane są studia podyplomowe

Studia podyplomowe dla tłumaczy w zakresie tłumaczenia ustnego przeznaczone są dla absolwentów dowolnych studiów magisterskich znających przynajmniej dwa języki obce w stopniu zaawansowanym oraz posiadających predyspozycje do wykonywania zawodu tłumacza, potwierdzone pomyślnym wynikiem egzaminu wstępnego.
Przewiduje się otwarcie dwóch specjalizacji:
- ze znajomością jednego języka obcego (znajomość aktywna)
- ze znajomością dwóch języków obcych (znajomość bierna)

 

Ogólne cele kształcenia

Absolwent powinien znać:
• Poszczególne rodzaje tłumaczenia konferencyjnego
• Zasady współpracy tłumaczy symultanicznych.
• Techniki poszczególnych rodzajów tłumaczenia konferencyjnego.
• Różne rodzaje dyskursu tłumaczonego konsekutywnie lub symultanicznie
• Sposoby indywidualnego ćwiczenia sprawności w zakresie tłumaczenia konferencyjnego.
• Sposoby przygotowanie się merytorycznego i leksykalnego do świadczenia, jakie zostało u tłumacza zamówione
• Sposoby pogłębiania własnej kultury ogólnej niezbędnej w rozwoju kompetencji tłumacza konferencyjnego.
• „Kodeks" tłumacza konferencyjnego, na który składa się: a) zobowiązanie do poufności; b) uczciwość i rzetelność przekazywanej treści c) właściwe zachowanie; d) właściwy wygląd (strój); e) punktualność, lojalność i dyspozycyjność w stosunku do zleceniodawcy.
Absolwent powinien akceptować: własne ograniczenia i konieczność ustawicznego rozwijania swoich umiejętności; ograniczenia i warunki zewnętrzne wynikające z pracy tłumacza konferencyjnego.

 

KWALIFIKACJE UZYSKIWANE PRZEZ SŁUCHACZA

Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych upoważnia do ubiegania się o tytuł tłumacza przysięgłego oraz o zatrudnienie w agendach Unii Europejskiej

 

UWAGI

Możliwość ubiegania się o stypendium przyznawane przez Komisję Europejską, informacje na stronie: DG Interpretation bursaries

 

 

Dla zainteresowanych możliwość dodatkowych zajęć:
z drugiego języka obcego (znajomość bierna)
Tłumaczenie ustne (język obcy język polski) 100 godz. 
lub
z drugiego języka obcego (znajomość czynna) 
Tłumaczenie ustne (język obcy  język polski) 100 godz.

  SALE DYDAKTYCZNE Sale dydaktyczne znajdują się przy ul. Czapskich 4, II piętro