Wpisy na studia podyplomowe dla tłumaczy

Termin: 22.09.2018 - 25.09.2018

Zapraszamy kandydatów na studia w dniach 22 września (sobota) oraz 24 i 25 września (poniedziałek i wtorek) w godz. 10.00 - 14.00.

Miejsce: sekretariat Katedry, Al. Mickiewicza 9A, pok. 408.

Proszę nie zapomnieć zabrać ze sobą koniecznych dokumentów! Kserokopie (skany) już Państwo dostarczyli, teraz będą potrzebne oryginały.

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,
  • kandydaci kierunków niefilologicznych – kserokopia pisemnego potwierdzenia znajomości wybranego języka na poziomie min. C1 lub adekwatnego certyfikatu językowego (wraz z oryginałem do wglądu),
  • kserokopia tłumaczenia poświadczonego przez tłumacza przysięgłego na język polski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski (wraz z oryginałem do wglądu),
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (wraz z oryginałem do wglądu), a w przypadku, gdy w terminie wpisu kandydat nie posiada dyplomu, kserokopia wydanego przez odpowiednią instytucję zaświadczenia potwierdzającego ukończenie tych studiów, wraz z pisemnym oświadczeniem o doręczeniu kserokopii dyplomu (wraz z oryginałem do wglądu) w podanym terminie – pod rygorem wydania decyzji o odmowie przyjęcia.
Data opublikowania: 20.09.2018
Osoba publikująca: Monika Curyło