Trwa rekrutacja na studia magisterskie - lingwistyka: przekład i komunikacja międzykulturowa

Termin: 05.06.2018 - 15.07.2018

Nowy rok akademicki 2018/2019

Zapraszamy do rejestracji na studia magisterskie II stopnia:

kierunek: lingwistyka

specjalność: przekład i komunikacja międzykulturowa

 

Rejestracja na studia w dniach 5.06.2018 - 15.07.2018

 

Profil absolwenta

Absolwent posiada wysokie kompetencje językowe oraz gruntowną i wszechstronną wiedzę o kulturze wybranych obszarów językowych. Powinien umieć samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe w dziedzinie różnych rodzajów tłumaczenia, z zachowaniem zasad etycznych, prawnych i ekonomicznych. Powinien umieć organizować pracę zespołową. Powinien być przygotowany do pracy tłumacza, zarówno na rynku krajowym, jak i europejskim, a także do pracy w wydawnictwach, redakcjach, agencjach tłumaczy, środkach masowego przekazu, instytucjach kulturalnych itp. Powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego.

 

Kryteria formalne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku.

Dodatkowym kryterium formalnym jest:
Polacy: znajomość dwóch języków obcych potwierdzona certyfikatami, dyplomem studiów w zakresie danego języka obcego lub informacjami w suplemencie do dyplomu: język angielski – poziom C1, drugi język obcy – poziom B2.
Cudzoziemcy ubiegający się na zasadach dla obywateli polskich: poświadczona znajomość języka polskiego w piśmie (poziom C2).

 

Więcej informacji:

Rejestracja w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów

 

Data opublikowania: 05.06.2018
Osoba publikująca: Katarzyna Liber-Kwiecińska